• Ca nhiễm > 15 Ca nhiễm > 5 Ca nhiễm > 0 Không có ca nhiễm
 • Rạch Giá 1 6625 4485 2111 20148 1921 29
 • Hà Tiên 0 2349 2320 28 371 3 1
 • Hòn Đất 0 1971 1968 3 18 10 0
 • Kiên Hải 0 1894 0 1894 0 0 0
 • Châu Thành 0 1886 1740 145 105 0 1
 • Vĩnh Thuận 0 1057 199 854 0 1 4
 • Kiên Lương 0 1019 1019 0 0 0 0
 • An Minh 0 963 921 42 0 0 0
 • Phú Quốc 0 897 366 531 13 0 0
 • An Biên 0 880 765 115 0 0 0
 • U Minh Thượng 0 695 695 0 0 0 0
 • Tân Hiệp 0 314 281 33 229 0 0
 • Giang Thành 0 134 103 31 26 0 0
 • Giồng Riềng 0 126 56 70 23 0 0
 • Gò Quao 0 102 6 96 0 0 0

Cơ quan chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Chịu trách nhiệm chính: Sở Y tế tỉnh Kiên Giang

Bản quyền © 2021 Trung tâm CNTT&TT - Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang